Bakhåll

Författare

A
   Abbott, Edwin A
   Ahava, Selja
   Ahlgren, Daniel
   Andersson, Dan
   Andersson, Oskar
   Andreae, Johan Valentin
   Angelou, Maya
   Apollinaire, Guillaume
   Armstrong, Louis
B
   Baker, J A
   Bakhåll Sound Archive
   Bakhålls litterära ljud
   Barnes, Djuna
   Barnes, Julian
   Baudelaire, Charles
   Beesley, Lawrence
   Benedictsson, Victoria
   Blake, William
   Blavatsky, Helena
   Blomqvist, Hans
   Bogart, Humphrey
   BONUSPRESENTER
   Bostonvärk
   Boye, Karin
   Brundin, Anna-Lena
C
   Carver, Raymond
   CD-SKIVOR
   Chesterton, G K
   Conrad, Joseph
   Cravan, Arthur
   Crumb, Robert
D
   Dahlström, Sture
   Dali, Salvador
   de Saint-Exupéry, Antoine
   de Staël, Germaine
   Desai, Anita
   Dick, Philip K
   Dickens, Charles
   Dostojevskij, Fjodor
   Doyle, Arthur Conan
   Dylan, Bob
E
   Einstein, Albert
   Epiktetos
F
   Faithfull, Marianne
   Falstaff, fakir
   Fitzgerald, F Scott
   Flaubert, Gustave
   Fogelberg, Täppas
   Fosse, Jon
   Förevigade ljudögonblick
G
   Gauguin, Paul
   Gerhardsson, Joar
   Ginsberg, Allen
   Glas, Peter
   Godig, Anna
   Goethe
   Gogh, Vincent van
   Gogol, Nikolaj
   Gorkij Maksim
   Greengrass, Jessie
H
   Heger, Wanda
   Hemingway, Ernest
   Herriman, George
   Hesse, Hermann
   Historiska spår
   Hoffmann, E T A
   Houdini, Harry
J
   Ernst Jünger
   Jarry, Alfred
   Joseph, Michael
   Joyce, James
K
   Kafka, Franz
   Kahlo, Frida
   Karlsson, Fredrik
   Kavanagh, Patrick
   Keller, Helen
   Kerouac, Jack
   Kipling, Rudyard
   Kleist, Heinrich von
   Krohn, Leena
   Krusenstjerna, Agnes von
   Kupferberg, Tuli
   KÄRNTRUPPEN
L
   Lack, Dekius
   Lafargue, Paul
   Lasse-Maja
   Le Fanu, Sheridan
   LEGENDARY ARTISTS' BOOKS
   Lennon, John
   Lessing, Doris
   Lin, Tao
   LJUDBÖCKER
   London, Jack
   Lovecraft, H P
   Lugn, Kristina
   Lundius, Jan
   LÖPARBÖCKER
M
   McTell, Blind Willie
   Meidal, Björn
   Millet, Lydia
   Molin, Lars
   Mueller, Cookie
N
   Nordström, Ester Blenda
   Norris, David
   NYHETER
O
   O'Connor, Flannery
   Ono, Yoko
   Orwell, George
P
   Chaim Potok
   Pascal, Blaise
   Piaf, Edith
   Poe, Edgar Allan
R
   Rainer Maria Rilke
   Restrepo, Laura
   Reza, Yasmina
   Rosencreutz, Christian
S
   Aleksandr Solzjenitsyn
   Saint-Exupéry, Antoine de
   Salinger, J D
   Schwartz, Joseph
   Shelley, Mary
   Shelton, Gilbert
   Simonsson, Per
   Staël, Germaine de
   Stein, Gertrude
   Stevenson, Robert Louis
   Stig, Oline
   Stig-Matz, Teodor
   Stjärnelius, Magnus
   Stoker, Bram
   Strindberg, August
   Suber, Margareta
   Söderberg, Hjalmar
   Södergran, Edith
T
   T-shirts
   Tassin, Jacques
   Taube, Evert
   Tjechov, Anton
   Tutuola, Amos
   Tzara, Tristan
U,V,W
   Valentin, Johann Andreae
   van Gogh, Vincent
   Vanderbeke, Birgit
   Vlautin, Willy
   Voltaire
   von Krusenstjerna, Agnes
   Warhol, Andy
   Warner, Charles Dudley
   Weiss, Ernst
   Werth, Léon
   Westergren, Erik
   Willie, James
   Wilson, Peter Lamborn
   Winterson, Jeanette
   Woolf, Virginia
   Wägner, Elin
X,Y,Z
   Lao Zi
   Zhuang Zi

OFTA EFTERFRÅGADE

Franz Kafkas samlade skrifter


Bakhåll är i färd med att publicera en nyöversatt komplett utgåva av Kafkas litterära texter, dagböcker och brev. Utgåvan är inbunden i hårda pärmar med grafitgrått skyddsomslag, linnetråd i arken, stilfullt formgiven, tryckt på förstklassigt papper. (OBS! Delarna i denna bokserie är innehållsligt och utgivningsmässigt fristående! De är inte numrerade! De kan med full behållning köpas och läsas var för sig!)

 

Bakhålls utgåva bygger på den nya tyska textkritiska utgåvan. Kafkas kvarlåtenskap var länge huvudsakligen tillgänglig i volymer redigerade och utgivna av Max Brod. Brods redigeringsarbete har emellertid skarpt kritiserats. Man har påpekat att han gav ut avsnitt som Kafka strukit om han fann det motiverat av sin egen uppfattning om berättelsens logik, att han uteslöt avsnitt som han bedömde som onödiga upprepningar, gjorde ingrepp i Kafkas interpunktion och styckeindelning, satte ihop olika versioner av samma berättelse till en egen version, hittade på nya titlar på Kafkas berättelser och avstod från att ange vissa av Kafkas osv. Utan att ta ställning till det rättvisa i alla anklagelser mot Brod kan man konstatera att läget ur källkritisk synvinkel inte varit idealiskt. En undersökning som i början av femtiotalet utfördes av den australiensiske germanisten Eric L Marson gav det förbluffande resultatet att Brods andra upplaga av Processen innehåller inte mindre än 1778 avvikelser från den första upplagan. Sådant fick givetvis litteraturvetarna att undra vad det egentligen stod i Kafkas manuskript. Men det ville Brod inte lämna ifrån sig.

 

Kafka

 

Den textkritiska utgåvan av Kafkas samlade verk var således mycket efterlängtad. Redaktörerna, bl a Malcolm Pasley, Hans-Gerd Koch och Michael Müller, har först ordnat det väldiga materialet efter yttre kännetecken, varje manuskript har fått ett signum som anger var det förvaras, vilken sorts manuskript det rör sig om (anteckningsbok, konvolut eller maskinutskrift) samt storleken på bladen. Kafkas texter återges sedan exakt i den ordning som de står i respektive manuskript. Den ordningen överensstämmer emellertid inte alltid med texternas tillkomstordning. Detta medför att man i den textkritiska utgåvan av Kafkas dagbok får läsa slutet av första kapitlet i romanen Den försvunne innan man läst början! Början skrev Kafka nämligen i det sjätte häftet och fortsättningen i det andra häftet! Sådana olägenheter uppvägs emellertid av att man får tillgång till Kafkas texter i ursprungligt skick.

Bakhålls utgåva översätts och redigeras av Hans Blomqvist och Erik Ågren. De har valt att redigera materialet efter delvis andra principer än de tyska utgivarna. Blomqvist och Ågren följer den textkritiska utgåvans uppdelning av materialet i texter publicerade under författarens levnad och texter som hör till kvarlåtenskapen. Det är angeläget att berättelser som Kafka under sin levnad medverkade till att publicera inte lyfts ur sitt sammanhang och presenteras tillsammans med postumt utgivet material. Kafka var nämligen inte principiellt avvisande till att hans verk skulle publiceras. Det allra mesta som han själv ansåg fullbordat medverkade han aktivt till att ge ut, hade en mycket bestämd uppfattning hur det skulle sammanställas, illustreras och tryckas. Bakhålls utgåva följer också den textkritiska utgåvans uppdelning av kvarlåtenskapen i romaner, dagböcker, brev och övriga litterära texter. Men för att undvika sådana egendomligheter som att man i Kafkas dagbok får läsa slutet av första kapitlet i romanen Den försvunne innan man läst början, presenteras materialet i brev, dagböcker och övrig kvarlåtenskap i tillkomstordning, dvs inte alltid i den ordning de står i Kafkas manuskript.

Uppdelningen i dagböcker och övriga litterära texter kan ifrågasättas, eftersom dagböckerna innehåller litterära texter och den litterära kvarlåtenskapen innehåller dagboksanteckningar. Det är uppenbart att Kafka själv inte alltid var så noga med att hålla litterära texter och dagboksanteckningar åtskilda. Dessutom är gränsen mellan vad som ska betraktas som litterära utkast och anteckningar av privat karaktär inte sällan till den grad flytande att man misstänker att den åtminstone tidvis var flytande även för Kafka. Bakhåll ansluter sig trots detta, närmast av traditionsskäl, till den uppdelning i kvarlåtenskap och dagböcker som utgivarna av den textkritiska utgåvan förordar.
      Varje volym i Bakhålls utgåva har försetts med ett förord som behandlar omständigheterna kring de aktuella texternas tillkomst och utgivning. Dessutom porträtteras personer som har anknytning till texterna. Kafkas förläggare Kurt Wolff presenteras i En svältkonstnär, Kafkas far i Brevet till fadern osv. Breven och dagböckerna kommenteras också utförligt i noter.

Följande volymer är utgivna eller under arbete (titlar markerade med halvfet stil har redan utkommit i serien Kafkas samlade skrifter):

En svältkonstnär och andra texter utgivna under författarens levnad

Volymen innehåller alla litterära texter som författaren själv lät publicera under sin levnad i bokform samt i tidningar och tidskrifter, med undantag av inledningskapitlet i romanen Richard och Samuel, som Kafka skrev och publicerade tillsammans med Max Brod. Kafkas kulturartiklar presenteras här för första gången på svenska.

Den försvunne

Volymen innehåller alla avslutade kapitel och alla fragment som finns bevarade av Kafkas första större romanprojekt. Eftervärlden har lärt känna romanen som Amerika, det namn Max Brod valde när han 1927 gav ut den postumt.

Processen

Volymen innehåller alla avsnitt som finns bevarade av Franz Kafkas andra större romanprojekt.

Slottet

Volymen innehåller alla avsnitt som finns bevarade av Kafkas tredje större romanprojekt.

Beskrivning av en kamp och andra texter ur kvarlåtenskapen (–1915)

Volymen innehåller Kafkas litterära kvarlåtenskap till och med 1915 med undantag av romanerna Den försvunne och Processen samt dagböckerna. Flygmaskinerna i Brescia publicerades av Kafka i förkortat skick men återfinns här i oavkortat. Flera texter presenteras här för första gången på svenska.

Under byggandet av den kinesiska muren och andra texter ur kvarlåtenskapen (1916–19)

Volymen innehåller Kafkas litterära kvarlåtenskap från åren 1916 till 1919 med undantag för dagböckerna. Flera texter presenteras här för första gången på svenska.

Till frågan om lagarna och andra texter ur kvarlåtenskapen (1920–24)

Volymen innehåller Kafkas litterära kvarlåtenskap från åren 1920 till 1924 med undantag för romanen Slottet, dagböckerna. Flera texter presenteras här för första gången på svenska.

– Dagböcker 1909–23 (tre volymer)

Volymerna innehåller alla avsnitt som finns bevarade av Kafkas dagböcker och resedagböcker från 1909 till 1923. Alla tre volymer är utgivna: Dagböcker 1909–november 1911, Dagböcker december 1911–1913 och Dagböcker 1914–1923.

– Brev 1900–24 (åtta volymer)

Volymerna innehåller Kafkas brev till Felice Bauer, Milena Jesenska, systern Ottla, vännerna Max Brod, Felix Weltsch och Oskar Baum, förläggaren Kurt Wolff m fl. Första volymen: En bok måste vara som en yxa för det frusna havet inom oss, andra volymen: Inte ens natten är tillräckligt mycket natt, tredje volymen Jag har inga litterära intressen utan består helt av litteratur, fjärde volymen Nu återstår bara att spetsas på pålar, femte volymen Som att säga spädgris när man menar fet sugga, sjätte volymen Man hör varandra bättre i mörker och sjunde volymen Eftersom jag älskar dig älskar jag hela världen är utgivna.

Beställ här >>